Privacy Statement

Jane Regina Sauer, located at Utrechtstraat 54 2408 GS Alphen aan den Rijn, The Netherlands, is responsible for the processing of personal data as set out in this Privacy Statement.

Contact details
Jane Regina Sauer (JRS)
Utrechtstraat 54
2408 GS Alphen aan den Rijn
The Netherlands
janereginasauerfreelancer@gmail.com

Collection of personal data
JRS processes personal data about you because you make use of our services and/or because you provide this information to us yourself by telephone, e-mail or other means of communication. Below is an overview of the personal data we process:

 • Personal identification data (first and last name, date of birth, address)
 • Contact details (telephone number, e-mail address, website)
 • Electronic identification data (location, IP address, cookies, internet browser and device type)

Special and/or sensitive personal data that we process
Our website and/or service does not intend to collect data on website visitors who are younger than 16 years of age. Unless they have permission from their parents or guardian. We cannot verify whether a visitor is older than 16. We recommend that parents be involved in the online activities of their children, in order to prevent data being collected on children without parental permission. If you are convinced that we have collected personal data on a minor without such consent, please contact us at janereginasauerfreelancer@gmail.com and we will delete this information. 

Use of personal data
JRS processes your personal data for the following purposes:

 • Execution of the work you have submitted
 • To be able to call or e-mail you in order to carry out our services
 • To inform you about changes to our services and products
 • Sending newsletters
 • Sending invoices

Storage period personal details
JRS will not store your personal data any longer than is strictly necessary to realise the purposes for which your data are collected. Our storage terms are according to the legal obligation 7 years. Online articles will be placed on the internet.

Sharing of Personal Data
JRS only provides to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to meet a legal obligation.

Cookies or similar techniques we use
JRS uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you visit this website for the first time. JRS uses cookies with a technical functionality. These ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. They also allow us to optimise our website. You can unsubscribe from cookies by configuring your internet browser in such a way that it does not save any more cookies. In addition, you can delete all information previously stored using your browser settings.

Viewing, amending or deleting data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send the request to janereginasauerfreelancer@gmail.com. To make sure that the request is made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. In this copy we ask you to black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) to protect your privacy. JRS will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

Protecting personal data
JRS takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised changes. If you feel that your information is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us via janereginasauerfreelancer@gmail.com.


Privacyverklaring

Jane Regina Sauer, gevestigd aan Utrechtstraat 54 2408 GS Alphen aan den Rijn, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Jane Regina Sauer (JRS)
Utrechtstraat 54
2408 GS Alphen aan den Rijn
Nederland
janereginasauerfreelancer@gmail.com

Verzamelen persoonsgegevens
JRS verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via telefoon, e-mail of ander communicatiemiddel. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, adres)
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, website)
 • Elektronische identificatiegegevens (locatie, IP-adres, cookies, internetbrowser en apparaat type)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via janereginasauerfreelancer@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Gebruik persoonsgegevens
JRS verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van de werkzaamheden die je hebt ingediend
 • Je te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Verzenden van facturen

Bewaartermijn persoonsgegevens
JRS zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn volgens de wettelijke verplichting 7 jaar. Online artikelen zullen op internet komen te staan.

Delen persoonsgegevens
JRS verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
JRS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. JRS gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt het verzoek sturen naar janereginasauerfreelancer@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. We vragen om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van je privacy. JRS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beschermen persoonsgegevens
JRS neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via janereginasauerfreelancer@gmail.com.

%d bloggers like this: